Durant la Guerra civil la família va seguint treballant tot i les complicacions